ListeningDrill : Với phụ đề, thực hành nước ngoài ngôn ngữ nghe (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, vv) player – TED video và âm thanh cuốn sách miễn phí

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED file video dowonload
– Miễn phí audiobook
– Video / audio file tải lên

Trước hết phải nói đến chức năng nghe ngoại ngữ

ListeningDril là Web dùng để luyện nghe ngoại ngữ, vì vậy bạn có thể vừa xem phụ đề vừa nghe hoặc nghe lặp lại mp4,mov,mph,3gp,mp3.

Nó là học tiếng Anh, nghiên cứu Trung Quốc, nghiên cứu Nhật Bản, nghiên cứu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nghiên cứu, nghiên cứu Hàn Quốc vv …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Phụ đề định dạng được hỗ trợ]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[Chức năng chính]

1. Mở Windows Explorer sao chép đơn giản các file mp4,mov,mph,3gp,mp3 và các file phụ đề.
2. Toàn bộ phụ đề được biểu thị, bạn có thể dùng thanh cuộn để xem tất cả nội dung phụ đề đó.
3. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể play lại từ vị trí phụ đề đã được lựa chọn.
4. Bạn có khả năng thiết đặt play lặp lại phụ đề muốn xem. Ví dụ nếu bạn thiết đặt play phần phụ đề 5 lần thì nó sẽ tự động play đủ 5 lần sau đó mới chuyển đền phần sau.
5. Bạn cũng có thể thiết đặt chỉ play phần có phụ đề, có tựa đề
Nếu bạn thiết đặt “chỉ play phần có phụ đề”, tất cả những cảnh không có phụ đề ở phim v.v sẽ được bỏ qua và hệ thống nhanh chóng tìm phần có phụ đề để play.
6. Bạn có thể thiết play lặp lại mục nào đó
7. Bạn có thể play với tốc độ nhanh từ 0.5~ 2 lần (chỉ hỗ trợ ở iOS 5.0 trở lên)
8. Nếu bạn ghi nhớ vị trí play hiện tại theo từng mục lục, khi play lần sau có thể bắt đầu ngay từ vị trí đã dừng trước đó.
9.kiểm soát kích thước phông chữ phụ đề
10. Có thể kết hợp các file phụ đề tự động. (để nghiên cứu và cho bản dịch)

[Ví dụ cách sử dụng]

1. Tìm file bài hát hoặc phim dài tập, ngắn tập tiếng nước ngoài mà mình yêu thích
2. Tìm file phụ đề của bài hát hoặc phim ngắn, phim dài tập tương ứng
(Ví dụ: Tham khảo http://www.addic7ed.com, http://subscene.com)
3. Truyền file mp4,mov,mph,3gp,mp3 và file phụ đề đã được chuẩn bị tới ListeningDrill. (Dùng Windows Explorer để coppy)
4. Bạn vừa nhìn phụ đề ở ListeningDrill vừa nghe hoặc nghe lại mp4,mov,mph,3gp,mp3 để học theo

[Nội dung khác]

1. Trường hợp không có file phụ đề, sẽ chỉ mở file mp4,mov,mph,3gp,mp3 không có phụ đề

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3900 IMG_3903 IMG_4250

ListeningDrill iOS App cho iPhone là thuận tiện để nghiên cứu ngoại ngữ tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Hàn Quốc, Ý, Đức, và Pháp.
ListeningDrill đã sản xuất đặc biệt lý tưởng cho việc nghe thực hành.

ListeningDrill : 的字幕,外語聽力練習(英語,西班牙語,中文,日語,德語,韓語, 法語等)播放器 – TED視頻和免費的有聲讀物

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED視頻文件dowonload的
– 免費有聲讀物
– 視頻/音頻文件上傳

外語首先要聽得懂。

ListeningDril是用於練習外語聽力的應用程式。可以一邊看字幕,一邊反復聽mp4,mov,mph,3gp,mp3。

這是英語學習,中國的研究,日本研究,學習西班牙語,葡萄牙語的研究,韓國研究等…

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[支援字幕格式]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[主要功能]

1. 打開Windows資源管理器,將mp4,mov,mph,3gp,mp3和字幕文件簡單複製粘貼,即完成傳送。
2. 顯示全部字幕,可滾屏流覽全部字幕。
3. 可隨時在指定字幕位置重新播放。
4. 可設置單位字幕重複播放。例如,將單位字幕重複播放設置為5次,每個字幕重複播放5次後轉到下一個。
5. 可以設置只播放有字幕,即有臺詞的部分。
設置「只播放字幕部分」時,跳過電影等文件中沒有臺詞的場面,迅速找到並播放臺詞(字幕)部分。
6. 可設置AB段重複播放。
7. 播放速度可調整為0.5 ~ 2倍。(iOS 5.0以上版本支援此功能)
8. 每個播放目錄都儲存當前播放進度,下次播放時接著上一次暫停的地方繼續播放。
9。字幕的字體大小的控制
10。可以結合自動字幕文件。 (研究與翻譯)

[使用方法示例]

1. 獲取喜歡的外語電影、連續劇或歌曲的文件。
2. 獲取相應電影、連續劇或歌曲的字幕文件。
(例如:參考HTTP://www.addic7ed.com, http://subscene.com 等網站)
3. 將準備好的mp4,mov,mph,3gp,mp3文件和字幕文件傳送至ListeningDrill。 (利用Windows資源管理器複製粘貼)
4. 在ListeningDrill中,可一邊看著字幕,一邊反復聽mp4,mov,mph,3gp,mp3學習。

[其他]

1. 無字幕文件時,不顯示字幕,只播放mp4,mov,mph,3gp,mp3文件。

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3920 IMG_3921 IMG_4259

為iPhone的iOS應用軟件ListeningDrill方便學習外語的英語,中文,韓語,西班牙語,葡萄牙語,俄語,韓語,意大利語,德語和法語。
ListeningDrill產生了特別理想的聽力練習。

ListeningDrill : 的字幕,外语听力练习(英语,西班牙语,中文,日语,德语,韩语, 法语等)播放器 – TED视频和免费的有声读物

Full Version:

https://itunes.apple.com/cn/app/listeningdrill-zi-mu-wai-yu/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/cn/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED视频文件dowonload的
– 免费有声读物
– 视频/音频文件上传

外语首先要听得懂。

ListeningDril是用于练习外语听力的应用。可以一边看字幕,一边反复听mp4,mov,mph,3gp,mp3。

这是英语学习,中国的研究,日本研究,学习西班牙语,葡萄牙语的研究,韩国研究等…

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[支持字幕格式]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[主要功能]

1. 打开Windows资源管理器,将mp4,mov,mph,3gp,mp3和字幕文件简单复制粘贴,即完成传送。
2. 显示全部字幕,可滚屏浏览全部字幕。
3. 可随时在指定字幕位置重新播放。
4. 可设置单位字幕重复播放。例如,将单位字幕重复播放设置为5次,每个字幕重复播放5次后转到下一个。
5. 可以设置只播放有字幕,即有台词的部分。
设置“只播放字幕部分”时,跳过电影等文件中没有台词的场面,迅速找到并播放台词(字幕)部分。
6. 可设置AB段重复播放。
7. 播放速度可调整为0.5 ~ 2倍。(iOS 5.0以上版本支持此功能)
8. 每个播放目录都存储当前播放进度,下次播放时,接着上一次暂停的地方继续播放。
9。字幕的字体大小的控制
10。可以结合自动字幕文件。 (研究与翻译)

[使用方法示例]

1. 获取喜欢的外语电影、电视剧或歌曲的文件。
2. 获取相应电影、电视剧或歌曲的字幕文件。
(例如:参考http://www.addic7ed.com, http://subscene.com等网站)
3. 将准备好的mp4,mov,mph,3gp,mp3文件和字幕文件传送至ListeningDrill。(利用Windows资源管理器复制粘贴)
4. 在ListeningDrill中一边看着字幕,一边反复听mp4,mov,mph,3gp,mp3学习。

[其他]

1.  无字幕文件时,不显示字幕,只播放mp4,mov,mph,3gp,mp3文件。

audiobook3_iphone IMG_3084 IMG_3780   IMG_4146IMG_3918 IMG_3919 IMG_4258

为iPhone的iOS应用软件ListeningDrill方便学习外语的英语,中文,韩语,西班牙语,葡萄牙语,俄语,韩语,意大利语,德语和法语。
ListeningDrill产生了特别理想的听力练习。

ListeningDrill : С субтитрами, иностранный язык прослушивания практики (английский, испанский) игрока – TED видео и бесплатные аудиокниги

Full Version :

https://itunes.apple.com/ru/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/ru/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED видео файлов dowonload
– Бесплатные аудиокниги
– Видео / аудио загрузки файлов

Прежде всего, Вы должны понимать иностранный язык при прослушивании.

ListeningDrill является программным приложением для тех, кому необходима практика прослушивания иностранных языков. Пользователи могут читать субтитры и повторно воспроизводить mp4,mov,mph,3gp,mp3.

Это для изучения английского языка, китайского исследования, проведенного в Японии исследования, испанском исследовании, португальский исследование, корейский и т.д. исследования …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Формат поддержки субтитров]

1. lrc (Караоке Лирикс LRC)
2. smi (SAMI ввод субтитров)
3. srt (SubRip формат)

[Основные свойства]

1. Откройте Windows Explorer. Скопируйте и вставьте mp4,mov,mph,3gp,mp3 и файлы субтитров просто для переноса.
2. Отобразятся все субтитры, которые можно прокручивать вверх и вниз с целью просмотра.
3. Вы можете начать воспроизведение клипа с необходимого субтитра в любое время.
4. Вы можете задать необходимое количество повторов субтитров для их просмотра. Например, если вы выбираете воспроизведение субтитров 5 раз, каждый субтитр будет воспроизводиться 5 раз до перехода к следующему.
5. Вы можете выбрать только воспроизведение кадров, содержащих субтитры, т.е. диалоги.
Если Вы выбрали «Воспроизведение только кадров с субтитрами», то сцены без диалогов будут пропущены и быстро перемотаны на сцены с диалогами.
6. Вы можете настроить на повтор определенные кадры.
7. Клипы могут воспроизводиться со скоростью 0.5 ~ 2-раза (поддерживается только на iOS 5.0 или выше).
8. Устройство запоминает расположение текущего воспроизведения. Когда вы начнете воспроизведение клипа снова, оно начнется с того же места.
9. Размер шрифта субтитров контроль
10. Можно комбинировать файлы субтитров автоматически. (для изучения и для перевода)

[Образцы применения]

1. Получите/загрузите иностранные фильмы, драмы или музыкальные файлы, которые Вам нравятся.
2. Получите файл субтитров к необходимым фильмам, драмам или песням.
(например, ссылка на http://www.addic7ed.com, http://subscene.com, etc.)
3. Отправьте mp4,mov,mph,3gp,mp3 файл и соответствующий файл субтитров на ListeningDrill (скопируйте, используя Windows Explorer)
4. Просмотрите субтитры на ListeningDrill и прослушайте mp4,mov,mph,3gp,mp3 файл для изучения.

[Прочее]

1. Если нет соответствующего файла субтитров, mp4,mov,mph,3gp,mp3 файл воспроизводится без субтитров.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3895 IMG_3896 IMG_4248

ListeningDrill IOS приложение для iPhone удобно изучать иностранные языки английский, китайский, корейский, испанский, португальский, русский, корейский, итальянский, немецкий и французский языки.
ListeningDrill произвел особенно хорошо подходит для прослушивания практике.

ListeningDrill : Med undertittel, fremmedspråk lytter praksis (engelsk, spansk, fransk, tysk, japansk, kinesisk, etc.) spiller – TED video og gratis lydbøker

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED videofil dowonload
– Gratis lydbøker
– Video / lyd-filopplasting

Først må man forstå fremmede språk ved å lytte til dem.

ListeningDrill er en applikasjon som kan brukes for å få lytteprøver i fremmede språk. Brukere kan lese teksten og avspille mp4,mov,mph,3gp,mp3 filer mange ganger.

Det er for engelsk studie, kinesisk studie, japansk studie, spansk studie, portugisisk studie, koreansk studie etc …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Støttet tekstformat]

1. lrc ( karaoke tekst LRC)
2. smi (SAMI tekst)
3. srt (SubRip format)

[Hoved funksjoner]

1. Åpn Windows Explorer. Kopi og lim mp4,mov,mph,3gp,mp3- og tekstfiler.
2. Wyświetlają się całe napisy, które można przewijać w górę i w dół do przeglądania.
3. Man kan åpne klippe når som helst i tekstfilen.
4. Man kan sette så mange spillegjentakelser som man vil. For eksempel hvis vi velger tekstvisning 5 ganger, ble hver tekst avspilt 5 ganger før neste fil åpnes.
5. Man kan velge avspilling av bare de fragmentene som inneholder tekst, for eksempel dialoger. Å velge «Spill bare fragmenter med tekst» fører til at vi hopper over scenene uten tekst, direkte til scener med tekst.
6. Man kan slå på gjentakelse av bestemte fragmenter.
7. Man kan åpne klippe med hastigheten 0,5 ~ 2 x (opsjon er tilgjengelig bare i iOS 5.0 og nyere).
8. Det husker stedet som aktuelt avspilles. Re-start avspilling på samme sted.
9. undertittel skriftstørrelse kontroll
10. Kan kombinere filer med undertekster automatisk. (for å studere og for oversettelse)

[Eksempelvis bruk]

1. Nedlasting av favoritte fremmedspråklige filmer, Tv-serier og musikk.
2. Last ned undertekst til film, Tv-serie eller en sang
(np. z http://www.addic7ed.com, http://subscene.com itp.)
3. Send mp4,mov,mph,3gp,mp3 fil sammen med tilsvarende tekst til ListeningDrill (kopier ved å bruke Windows Explorer).
4.Gå gjennom tekster i ListeningDrill og hør på mp4,mov,mph,3gp,mp3 filer mens du lærer.

[De øvrige]

1. Hvis det ikke finnes riktig tekstfil, skal mp4,mov,mph,3gp,mp3 fil avspilles uten tekst.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3889 IMG_3890 IMG_4245

ListeningDrill iOS App for iPhone er praktisk å studere fremmedspråk engelsk, kinesisk, koreansk, spansk, portugisisk, russisk, koreansk, italiensk, tysk og fransk.
ListeningDrill har produsert spesielt ideelt for lytting praksis.

ListeningDrill : Con subtítulos, la práctica del idioma extranjero de escucha (Inglés, español, francés, alemán, japonés, chino, etc) Reproductor – TED vídeo y audio libros gratuitos

Full Version :

https://itunes.apple.com/es/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/es/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– Video de TED archivo dowonload
– Audiolibros gratis
– Vídeo / archivo de audio subir

Un idioma extranjero antes que nada debe ser audible.

ListeningDril es una app para la práctica auditiva del idioma extranjero permitiendo escuchar y escuchar repitiendo el audio en mp4,mov,mph,3gp,mp3 viendo el subtitulado.

Se queda en estudio Inglés, estudio chino, el estudio japonés, estudio español, portugués estudio, etc estudio coreano …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Formatos de subtitulado de soporte]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[Principales funciones]

1. Abriendo el buscador del Window y copiando simplemente el archivo mp4,mov,mph,3gp,mp3 y el archivo del subtitulado se completa el envío de los archivos.
2. Se muestran todos los subtitulados y permite verificar todos los subtitulados a través del scroll.
3. Puede volver a iniciar la reproducción desde una ubicación específica elegida en cualquier momento.
4. Es posible la configuración de la reproducción repetida por unidad de subtitulado. Por ejemplo, configurando en 5 veces la reproducción repetida por unidad del subtitulado, la unidad de subtitulado se reproduce repetidamente 5 veces y luego se continúa reproduciendo.
5. Se puede configurar para que se reproduzca sólamente la parte con subtitulado, es decir la parte con diálogo.
Al configurar como “Reproducir sólamente la parte con subtitulado”, todas las imágenes sin diálogo en la película serán salteadas sin ser reproducidos buscando rápidamente sólamente las partes con diálogo (parte con subtitulado).
6. Se puede reproducir repetidamente configurando el tramo.
7. Es posible la reproducción en velocidades de X 0.5 ~ X 2. (Función soportada en versiones superiores a iOS 5.0)
8. Recuerda la ubicación de reproducción actual por cada lista de reproducción y al reproducirseen la próxima vez, comienza la reproducción a partir de la ubicación donde se había detenido.
9. fuente de los subtítulos tamaño de control
10. Puede combinar archivos de subtítulos de forma automática. (para el estudio y para la traducción)

[Ejemplo de la forma de uso]

1. Consiga los archivos de películas, dramas o canciones en idioma extranjero que desee.
2. Consiga el archivo de subtitulado correspondiente de la película, drama o canción.
(Por ejemplo: Ver http://www.addic7ed.com, http://subscene.com)
3. Envíe los archivos de mp4,mov,mph,3gp,mp3 y del subtitulado a ListeningDrill (Copia usando el buscador del Window)
4. Estudie viendo el subtitulado en ListeningDrill y escuchando el mp4,mov,mph,3gp,mp3 una y otra vez en forma repetida.

[Otros]

1. En caso de no haber un archivo de subtitulado, se reproducirá sólamente el archivo mp4,mov,mph,3gp,mp3 sin mostrarse el subtitulado.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3907 IMG_3908 IMG_4253

ListeningDrill iOS App para iPhone es conveniente para estudiar idiomas extranjeros Inglés, chino, coreano, español, portugués, ruso, coreano, italiano, alemán y francés.
ListeningDrill ha producido especialmente ideal para la práctica.

ListeningDrill : Dengan subtitle, bahasa asing mendengar amalan (Inggeris, Sepanyol, Perancis, Jerman, Jepun, Cina, dan lain-lain) player – TED video dan buku audio percuma

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED fail video dowonload
– Audiobooks percuma
– Upload video / fail audio

Pertama sekali, anda dapat mendengari bahasa asing.

ListeningDrill merupakan satu App untuk sesiapa yang perlu melatih mendengari bahasa asing. Pengguna boleh merujuk sari kata dan memainkan semula untuk mendengari bahasa asing secara berulang kali.

Ia adalah untuk belajar Bahasa Inggeris, kajian Cina, kajian Jepun, kajian Sepanyol, kajian Portugis, dan lain-lain kajian Korea …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
3. mp3 audio files

[Format Sari kata yang disokong]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[Ciri-ciri Utama]

1. Bukakan Windows Explorer. Salin dan Tampalkan (Copy dan Paste) mp4,mov,mph,3gp,mp3 dan sari kata untuk pemindahan.
2. Semua sari kata akan dipaparkan, dan ia boleh diskrolkan ke atas dan ke bawah bagi tujuan melihat.
3. Anda boleh memainkan klip dari posisi sari kata yang dikehendaki pada bila-bila masa.
4. Anda boleh mengulangi sari kata untuk beberapa kali yang sebanyak anda ingin melihat. Sebagai contoh, jika anda memilih untuk mengulangi sari kata 5 kali, setiap sari kata akan memainkan 5 kali sebelum bergerak ke sari kata seterusnya.
5. Anda boleh memilih untuk memainkan hanya kerangka yang mengandungi sari kata, iaitu dialog.
Jika anda pilih, ‘Mainkan kerangka dengan sari kata sahaja,’ ia akan melangkau klip tanpa dialog dan bergerak cepat ke klip dengan dialog.
6. Anda boleh meletakkan kerangka tertentu secara berulang kali.
7. Klip boleh dimainkan dalam kelajuan 0.5 ~ 2 kali ganda (hanya disokong pada IOS 5.0 atau yang lebih tinggi).
8. Ia mengingati lokasi yang sedang dimainkan. Apabila anda memainkan klip tersebut lagi, ia akan bermula dari lokasi yang sama.
9.subtitle font size kawalan
10. Boleh menggabungkan fail sari kata secara automatik. (untuk belajar & untuk terjemahan)

[Contoh penggunaan]

1. Mendapatkan / memuat turun filem, drama dan fail muzik asing yang anda suka.
2. Dapatkan fail sari kata untuk filem, drama atau lagu.
(misalnya, merujuk kepada http://www.addic7ed.com, http://subscene.com, dan sebagainya.)
3. Menghantar fail mp4,mov,mph,3gp,mp3 dan fail sari kata yang berkenaan kepada ListeningDrill (menyalin menggunakan Windows Explorer)
4. Melihat sari kata dalam ListeningDrill dan mendengar fail mp4,mov,mph,3gp,mp3 untuk belajar.

[Lain-lain]

1.  Jika tiada fail sari kata yang berkenaan, fail mp4,mov,mph,3gp,mp3 akan dimainkan tanpa sari
kata.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3897 IMG_3899 IMG_4249

ListeningDrill IOS App untuk iPhone adalah mudah untuk belajar bahasa asing Bahasa Inggeris, Cina, Korea, Sepanyol, Portugis, Rusia, Korea, Itali, Jerman, dan Perancis.
ListeningDrill telah dihasilkan terutamanya yang ideal untuk mendengar amalan.